Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definitie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hypnoworks en opdrachtgever van opleidingen en andere vormen van trainingen, workshops en master classes (hierna te noemen: ’opleiding’).

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee Hypnoworks een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de opleiding.

1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt van diens aanmelding via www.hypnoworks.nl of een opdrachtbevestiging van Hypnoworks ondertekent.

2.2. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Hypnoworks.

Artikel 3 Annulering opleiding

3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een opleiding per e-mail of schriftelijk te annuleren.

3.2. De opdrachtgever kan de opleiding tot 7 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag kosteloos annuleren.

3.3. Bij annulering korter dan 7 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

3.4. Hypnoworks heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Hypnoworks betaalde bedrag.

Artikel 4 Betaling

4.1. Hypnoworks brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een digitale factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten een week voor de eerste opleidingsdag te voldoen. Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na facturering door Hypnoworks. Voor de opleidingen is een gespreide betaling mogelijk, te voldoen naar evenredigheid voor ieder opleidingsblok of in 12 termijnen, indien er een betaalovereenkomst is gesloten met Hypnoworks.

4.2. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Hypnoworks.

4.3. Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Hypnoworks spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2. Hypnoworks is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.3. Hypnoworks is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4. Hypnoworks is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door cursisten verstrekte informatie wordt door Hypnoworks, diens personeel en/of voor Hypnoworks werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Hypnoworks conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op hypnotherapie gebied.

Vul uw e-mailadres in